Polityka Prywatności

W  związku ze współpracą z firmą mogą zostać dostarczone dane, które mogą wyczerpywać definicję „danych osobowych” –  GW INŻYNIERIA GRZEGORZ WÓJTOWICZ przekazuje więc następującą informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w naszej firmie:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)     administratorem danych osobowych jest GW INŻYNIERIA GRZEGORZ WÓJTOWICZ, OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA 68/32, 31-621 KRAKÓW,

2)     kontakt z Właścicielem – gwojtowicz@gwinzynieria.pl kom. 694-852-478,

3)     dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz realizacji zawartych umów,

4)     odbiorcami tych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy, a dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia okresu naszej współpracy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości  dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami   z tytułu umowy,

5)     osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz realizacji umowy.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Administratorem danych osobowych jest GW INŻYNIERIA GRZEGORZ WÓJTOWICZ, OS. OŚWIECENIA 57/41, 31-636 KRAKÓW, gwojtowicz@gwinzynieria.pl kom. 694-852-478.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ich usunięcia na skutek wykonania stosownego uprawnienia przez osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: gwojtowicz@gwinzynieria.pl.

 Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji opisanych wyżej celów, przez okres niezbędny do realizacji tych celów.